Akční nabídky
 LUVO LA15 GREEN, RÁŽE .300AAC HELL STAR copy
41 138,- Kč bez DPH 49 776,98 Kč s DPH
 LA15-RED .223 REM, 18"
44 055,- Kč bez DPH 53 306,55 Kč s DPH
 LUVO LA15-BLUE 2 .223 REM, 18"
42 955,- Kč bez DPH 51 975,55 Kč s DPH
Doporučujeme
  

obchodní podmínky

Úvod VŠE O NÁKUPUObchodní podmínky

Obchodní podmínky

PRODEJE ZBOŽÍ PROSTŘEDNICTVÍM E-SHOPU

 

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 

1. Tyto obchodní podmínky (dále jen „obchodní podmínky“) obchodní společnosti KMB Partners, s.r.o.,  (dále jen „prodávající“) upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi prodávajícím a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen „kupující“) prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. Internetový obchod je prodávajícím provozován na internetové adrese www.firearms.cz, a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „webové rozhraní obchodu“).

 

2. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání webových stránek prodávajícího umístěné pod internetovým portálem na adrese www.firearms.cz (dále jen „webové stránky či webová stránka“) a další související právní vztahy.

 

3. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí každé kupní smlouvy, uzavřené prostřednictvím webového rozhraní obchodu. Odesláním objednávky dle čl. III. odst. 5 těchto obchodních podmínek kupující potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že je jimi vázán. Ta ustanovení obchodních podmínek, která ze své povahy upravují vztahy smluvních stran ještě před uzavřením kupní smlouvy, zavazují smluvní strany okamžikem odeslání objednávky, nevyplývá-li z nich, že mají smluvní strany zavazovat k jinému okamžiku.

 

4. Znění obchodních podmínek může prodávající měnit či doplňovat, a to i jednostranně. Nové znění obchodních podmínek je platné okamžikem uveřejnění na webových stránkách obchodu. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek. Ujednání odchylná od aktuálních obchodních podmínek lze rovněž sjednat v individuální kupní smlouvě.

 

II. UŽIVATELSKÝ ÚČET

1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny bez daně z přidané hodnoty i včetně daně z přidané hodnoty. Součástí ceny nejsou poplatky související s úhradou ceny zboží, balením a dodáním zboží. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve webovém rozhraní obchodu jsou pouze informativního charakteru, jsou nezávazné a prodávající proto není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně tohoto zboží. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

 

2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s úhradou ceny,  balením a dodáním zboží. Informace o nákladech spojených s úhradou ceny, balením a dodáním zboží uvedené ve webovém rozhraní obchodu platí pouze v případech, kdy je zboží doručováno v rámci území České republiky.

 

3. Přístup k uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho uživatelského účtu a bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za porušení této povinnosti ze strany kupujícího.

 

4. Kupující není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám.

 

5. Prodávající může zrušit uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy kupující svůj uživatelský účet déle než dva roky nevyužívá, či v případě, kdy kupující poruší své povinnosti z kupní smlouvy (včetně obchodních podmínek).

 

6. Kupující bere na vědomí, že uživatelský účet nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

 

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY

 

1. Na základě registrace kupujícího provedené na webové stránce může kupující přistupovat do svého uživatelského rozhraní. Ze svého uživatelského rozhraní může kupující provádět objednávání zboží (dále jen „uživatelský účet“). Kupující může provádět objednávání zboží též bez registrace přímo z webového rozhraní obchodu.

 

2. Při registraci na webové stránce a při objednávání zboží je kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v uživatelském účtu je kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené kupujícím v uživatelském účtu a při objednávání zboží jsou prodávajícím považovány za správné.

 

3. Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář ve webovém rozhraní obchodu. Objednávkový formulář obsahuje zejména informace o:

• objednávaném zboží (objednávané zboží „vloží“ kupující do elektronického nákupního košíku webového rozhraní obchodu),

• způsobu úhrady kupní ceny zboží, údaje o požadovaném způsobu doručení objednávaného zboží a

• informace o nákladech spojených s dodáním zboží

(dále společně jen jako „objednávka“).

 

4. Před odesláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle kupující prodávajícímu kliknutím na tlačítko „odeslat“. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní či v objednávce (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). Oznámení o obdržení objednávky je generováno automaticky a není proto ani akceptací objednávky ani potvrzením o dostupnosti zboží na skladě prodávajícího.

 

5. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).

 

6. Kupní smlouva mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno na elektronickou adresu kupujícího. Její vlastní text není uzavírán ve zvláštní, samostatné podobě, nýbrž je tvořen těmito obchodními podmínkami, objednávkou kupujícího a akceptací prodávajícího.

 

7. Kupující bere na vědomí, že prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily kupní smlouvu (včetně obchodních podmínek).

 

8. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

IV. CENA ZBOŽÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

1. Cenu zboží a případné náklady spojené s dodáním zboží dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následujícími způsoby:

• v hotovosti v provozovně prodávajícího, jejíž adrese je umístěna na webových stránkách prodávajícího;

• v hotovosti na dobírku v místě určeném kupujícím v objednávce;

• bezhotovostně předem převodem na účet prodávajícího č. 2600160314 / 2100, vedený u společnosti Fio banka, a.s. (dále jen „účet prodávajícího“);

• bezhotovostně prostřednictvím platební brány Comgate (od roku 2024)

 

2. Společně s kupní cenou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu také náklady spojené s úhradou ceny, balením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s úhradou ceny, balením a dodáním zboží a daň z přidané hodnoty.

 

3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží. V případě bezhotovostní platby je kupní cena splatná do dvou pracovních dnů od uzavření kupní smlouvy.

 

4. V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. Variabilní symbol je číslo objednávky. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet prodávajícího.

 

5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky (čl. III. odst. 5 těchto podmínek), požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží kupujícímu. Ustanovení § 2119 odst. 1 občanského zákoníku se nepoužije.

 

6. Kupující může zboží převzít až po jeho úplném uhrazení, pokud není výslovně dohodnuto jinak. V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání zboží, vrátí Prodávající neprodleně poskytnuté plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení (bankovním převodem, poštovním převodem), nesmí však překročit dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla. Kupující nemá z tohoto titulu žádných práv na náhradu škody, úroků ani jiných práv.

 

7. Případné slevy z ceny zboží poskytnuté prodávajícím kupujícímu nelze vzájemně kombinovat, pokud není výslovně dohodnuto jinak.

 

8. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví prodávající ohledně plateb prováděných na základě kupní smlouvy kupujícímu daňový doklad – fakturu. Prodávající je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu vystaví prodávající kupujícímu po uhrazení ceny zboží a zašle jej v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího. Dle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Za účtenku se považuje i faktura, vystavuje-li se. Zároveň je prodávající povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online, v případě technického výpadku nejpozději do 48 hodin.

 

V. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

1. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, jakož i zboží v uzavřeném obalu, které kupující vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit.

 

2. Nejedná-li se o případ uvedený v čl. 5.1 či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující, který je spotřebitelem, v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 občanského zákoníku právo od kupní smlouvy bez důvodu odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, není-li v tomto článku dále uvedeno jinak. Jde-li o kupní smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, pak počíná běžet 14 denní lhůta ode dne převzetí poslední dodávky zboží. Písemné odstoupení od kupní smlouvy musí být prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny prodávajícího, kterou je FIREARMS.CZ, Světská 222/2, Praha 9. Odstoupení je účinné doručením prodávajícímu. Kupující může použít vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, jak je uvedený v odst. 8. tohoto článku, není to však jeho povinností.  Ujednání tohoto článku neplatí pro případy, kdy kupující není spotřebitelem ve smyslu příslušných ustanovení občanského zákoníku, jakož i na smlouvy uvedené v § 1840 občanského zákoníku.

 

3. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek se kupní smlouva od počátku ruší. Zboží musí být prodávajícímu vráceno do 14 pracovních dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši 1% z kupní ceny zboží, ohledně kterého bylo odstoupeno, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu případné škody vzniklé porušením povinnosti, na kterou se vztahuje smluvní pokuta, a to i v případě, kdy škoda přesahuje smluvní pokutu. Zboží musí být prodávajícímu vráceno nepoškozené a neopotřebené a, je-li to možné, v původním obalu.

 

4. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží kupujícím dle čl. V. odst. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.

 

5. V případě odstoupení od smlouvy dle čl. V. odst. 2 obchodních podmínek vrátí prodávající kupní cenu (bez částky představující náklady dle čl. IV. odst. 2. těchto obchodních podmínek) kupujícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy, a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží kupujícím. Prodávající není povinen ke vrácení kupní ceny dříve, než mu kupující předá vrácené zboží či mu prokáže, že toto zboží prodávajícímu odeslal.

 

6. Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené kupujícím bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká prodávajícímu vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Stejně tak nárok na smluvní pokutu dle čl. V. odst. 3 obchodních podmínek je prodávající oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny.

 

7. V případech, kdy má kupující právo od kupní smlouvy odstoupit, má prodávající rovněž právo od smlouvy odstoupit, a to až do okamžiku převzetí zboží kupujícím či jeho úplným zaplacením, podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

 

8. Kupující dále bere na vědomí, že nese náklady spojené s navrácením zboží.

 

9. Kupující může využít tento vzor odstoupení od smlouvy:

Já, níže podepsaný…../jméno a příjmení kupujícího……, bydlištěm………., tímto odstupuji od kupní smlouvy na dodávku……/přesné označení zboží, ohledně kterého je odstupováno, včetně množství tohoto zboží/….objednané prostřednictvím e-shopu na adrese www.firearms.cz dne……../datum objednávky /.. /datum podpisu odstoupení/… /podpis kupujícího/.

 

VI. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ

1. Způsob dodání zboží je určen na základě požadavku či volby kupujícího, který rovněž nese náklady na přepravu a riziko nahodilého poškození zboží během přepravy a případné další náklady spojené s vybraným způsobem dodání. Nebezpečí škody přechází na kupujícího okamžikem předání zboží prvnímu přepravci, popř. převzetím zboží, bylo by takovéto ujednání v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

 

2. Je-li prodávající podle kupní smlouvy povinen dodat zboží na místo určené kupujícím v objednávce, je kupující povinen převzít zboží při dodání. Nepřevezme-li kupující zboží při dodání a zboží se vrátí zpět prodávajícímu, je prodávající oprávněn požadovat poplatek za uskladnění ve výši 50 Kč (slovy:  padesát korun českých) za každý den uskladnění a dále je oprávněn od kupní smlouvy odstoupit.

 

3. V případě, že je z důvodů na straně kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.

 

4. Při převzetí zboží od přepravce je kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího listu kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nebude brán zřetel. Pokud kupující podepíše dodací list s výhradou, je povinen neprodleně oznámit tuto skutečnost prodávajícímu a sdělit mu výhrady, které při převzetí zboží uplatnil. Dále je povinen prodávajícímu vhodným způsobem prokázat, že zboží bylo při přepravě skutečně poškozeno.

 

5. Další práva a povinnosti stran při přepravě zboží mohou upravit zvláštní dodací podmínky prodávajícího, vztahující se k vybranému typu zboží. Prodávající je oprávněn zaslat tyto zvláštní dodací podmínky na elektronickou adresu kupujícího spolu s akceptací objednávky. Pokud s nimi kupující nesouhlasí, vyrozumí o tom neprodleně prodávajícího, jinak je jimi vázán.

 

VII. ODPOVĚDNOST ZA VADY, ZÁRUKA

1. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti prodávajícího za vady, včetně záruční odpovědnosti prodávajícího, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2099 a násl. občanského zákoníku).

 

2. Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc je ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

 

3. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen „rozpor s kupní smlouvou“), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Ujednání předchozí věty neplatí v případě, že kupující není spotřebitelem ve smyslu občanského zákoníku.

 

4. V případě, že kupující zvolí opravu zboží, je povinen nechat na své náklady zboží odeslat či jinak dopravit na provozovnu prodávajícího Světská 222/2, Praha 9-Kyje, 19300. Zároveň je kupující povinen elektronicky odeslat prodávajícímu reklamační protokol, který bude mít nejméně náležitosti reklamačního protokolu dostupného na webových stránkách prodávajícího, doručit spolu s reklamovaným zbožím. Náklady na odeslání zboží prodávajícímu budou kupujícímu uhrazeny v případě, že se reklamace ukáže jako opodstatněná.

 

5. Prodávající po převzetí reklamovaného zboží potvrdí jeho převzetí kupujícímu a v nejbližší možné době jej informuje o předpokládané délce reklamačního řízení. Prodávající si vyhrazuje právo lhůtu k vyřízení reklamace přiměřeně prodloužit, pokud je vyřízení reklamace obzvláště složité či nákladné, např. z důvodu potřeby odeslat zboží či jeho část do zahraničí či naopak je třeba objednat část zboží či jiný komponent za účelem vyřízení reklamace ze zahraničí. Kupující nemá z titulu reklamovaného zboží či délky reklamace práva na náhradu škody, úroky či jiná práva, pokud takovéto ujednání není v rozporu s kogentními ustanoveními obecně závazných právních předpisů.

 

6. Prodávající bez zbytečného odkladu po vyřízení reklamace informuje kupujícího o jejím výsledku. V případě, že se ukáže reklamace jako oprávněná, odešle prodávající na své náklady opravené či vyměněné zboží kupujícímu na jím určené místo v České republice. V případě, že se ukáže reklamace jako oprávněná, ale zboží nelze opravit či vyměnit, informuje o tom prodávající kupujícího za účelem nové volby práva z odpovědnosti za vady. V takovém případě běží nová lhůta k ukončení reklamačního řízení od doručení nové volby práva kupujícího z odpovědnosti za vady. V případě, že se ukáže reklamace jako neoprávněná, informuje o tom prodávající kupujícího spolu s vyčíslením nákladů za neopodstatněnou reklamaci a zpětným zabalením a odesláním zboží. Prodávající není povinen zboží zpět odeslat kupujícímu, pokud mu ten nesdělí adresu v České republice k opětovnému dodání zboží či pokud před odesláním zboží neuhradí náklady specifikované v předchozí větě. V takovém případě má prodávající právo na skladné za zboží ve výši 50,-Kč denně a po uplynutí 14 denní lhůty od odeslání opětovné výzvy ke sdělení adresy k dodatečnému dodání či úhradě nákladů je oprávněn zboží opětovně prodat s tím, že případný výtěžek si je oprávněn ponechat. Tím není dotčeno právo prodávajícího na náhradu škody, která mu z tohoto titulu vznikne.

 

7. Pokud se na zboží vztahuje zákonná záruka, řídí se její délka a rozsah obecně závaznými předpisy. Výše uvedená ustanovení tohoto článku platí obdobně, pokud nejsou v rozporu s kogentními ustanoveními těchto obecně závazných předpisů.

8. Práva z odpovědnosti za vady a z případné záruky se vztahují pouze na vady, které nevznikly nesprávným užíváním zboží či v důsledku nahodilé skutečnosti, která nastala až při přechodu nebezpečí škody na kupujícího. Práva z odpovědnosti za vady a z případné záruky se nevztahují na vady, na které byl kupující upozorněn již při prodeji zboží. Práva z odpovědnosti za vady a z případné záruky se nevztahují na vady použitého zboží, které lze s ohledem na použití zboží předpokládat. Doba pro uplatnění práv vad již použitého spotřebního zboží se zkracuje na polovinu zákonné lhůty ve smyslu § 2168.

 

VIII. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

1. Kupující nabývá vlastnictví ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží.

 

2. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící webové rozhraní obchodu (včetně fotografií a textů nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící webové rozhraní obchodu či webové stránky.

 

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

4. Prodávající není ve vztahu ke kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) občanského zákoníku.

 

5. Kupující bere na vědomí, že prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do webové stránky nebo v důsledku užití webové stránky v rozporu s jejich určením.

 

6. Kupující na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku.

 

IX. DORUČOVÁNÍ

1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobním dodáním nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho uživatelském účtu, či kterou uvede v objednávce.

 

2. Zpráva je doručena:

• v případě doručování elektronickou poštou okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem,

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb převzetím zásilky adresátem,

• v případě doručování osobně či prostřednictvím provozovatele poštovních služeb též odepřením převzetí zásilky, odepře-li adresát (popřípadě osoba oprávněná za něj zásilku převzít) zásilku převzít,

• v případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

 

3. Kupující není oprávněn při využívání webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.

 

X. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pokud vztah související s užitím webové stránky nebo právní vztah založený kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva spotřebitele vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Tam kde se hovoří o občanském zákoníku, má se jím na mysli zák. č. 89/2012, občanský zákoník, v aktuálním znění.

 

2. Prodávající je oprávněn k prodeji zboží na základě živnostenského oprávnění. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti příslušný živnostenský úřad. K mimosoudnímu řešení sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, která rovněž vykonává dozor nad dodržováním zákona o ochraně spotřebitele.

 

3. Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.

 

4. Nedílnou součástí těchto obchodních podmínek jsou i informace o zpracování osobních údajů, které jsou dostupné na webových stránkách prodávajícího.

 

V Praze dne 1. 8. 2023

 

KONTAKT

FIREARMS.cz - KMB Partners, s.r.o.

 

E-MAIL: firearms@firearms.cz

GSM: +420 776 017 807

ID provozovny: 10 14 17 33 96

 

loga partneru

Copyright 2021 - 2024 © ⁌ FIREARMS.cz ⁍ Zbraně a střelivo